ПРЕДУЗЕЋЕ

Већ 20 година уназадспецијализујемосеуобластиувозаитрговинеароматичнесмолетамјанависокогквалитета, каосировинеупроизводњиразличитихврстаготовогтамјанаисроднихпроизвода.

Поредтога, поседујемоивеликиасортиманцрквенихилитургијскихпредметакојисесталнообогаћује.
НашипроизводидоступнисуувелепродајиширомЕвропе, апресвегауземљамасастановништвомправославневероисповести (уцелојисточнојЕвропи)
Изузетанквалитетнашихпроизвода, нашеискуствоинашеврхунскеуслугедопринелисутомедаимеВЛАХАКИ постаненезаобилазнареферентнатачкаиснажангарантквалитетаунашојобластипословања.

 

ИмеВЛАХАКИчинигаранцијуквалитета:

  • Избор најбољих врста тамјана
  • Лични надзор у свим фазама увоза и дистрибуције производа
  • Дуга традиција производа високог квалитета
  • Непосредне и поуздане услуге